۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه


با يك نفس عميق زير آب چطوري؟

من در طول روز وقتايي كه يادم مياد تو چه موقعيتي گير كردم ناخودآگاه دستمو ميبرم سمت پيشونيم و محكم فشار ميدم به داخل،شايد منتظرم اينطوري يه شروع نو بهم بدن
چند ماهه انقد اعصابم خورده كه اصلا نميفهمم رفتارم با بقيه چطوريه،نميتونم با كسي معاشرت كنم،واسم پوينتي نداره واقعا،چون از صبح كه بيدار ميشم احساس ميكنم دارم رو يه بند خيلي باريك تو ارتفاع راه ميرم،و حتي انتخاب خودم نبوده،نميخوام پايين و دور و اطرافمو نگاه كنم،نميدونم تا كجا ادامه داره،فقط اينو ميدونم هر بار كه يادم مياد دستمو ميبرم سمت پيشونيم چون اونقد واسم بزرگ هس كه نتونم بي حركت وايسم،متاسفانه ديگه احساس نميكنم اتفاقاي بزرگ منتظر منن،احساس ميكنم هر چي هس همينه،همين بوده،عادت كن