۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه


نميخوام بهت فكر منم ولي اونقد دلم براي وول خوردن تو بغلت تنگ شده كه ميخوام ازت متنفر شم و ديگه بهت فكر نكنم،بايد بيخيال دوستيم باهات شم،من نميتونم با تو دوست خوبي باشم،حواسم پرت ميشه