۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه


به چیزی فک نمیکنم.فقط دارم به اون نقطه نگاه میکنم.یه نقطه ای که دور از منه و حتی ازم خبر نداره.فقط دارم اونو نگاه میکنم.همین