۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

چطوری دلت واسم تنگ نمیشه؟حالا نه کم منم بیستوچاهار در حال دل تنگی باشم ولی ماهی یه بار هفته ای چند دقیقه میای جلو چشمم.چه قد عنی